2012 Bohemian Waxwing - Chicago Botanic Garden - NAL1212